وبلاگ تخصصی درس مطالعات اجتماعی

بهترین وبلاگ درس مطالعات اجتماعی

نمونه سوالات درس 6
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠

نمونه سوالات درس 6

۱-مفهوم جمله راتوضیح دهید:(گروه ها در ارتباط خویش با جامعه مانند شمشیردودم اند).

۲-اسیب های گروه رابنویسید؟

۳-درچه حالتی فرد دچار دوگانگی ارزشی می شود؟

۴-فردی که دچار دوگانگی ارزشی می شود چه ویژگی هایی دارد؟

۵-درچه حالتی فرد دچار بیگانگی از جامعه می شود؟

۶-فردی که دچار بیگانگی از جامعه شده است چه ویژگی هایی دارد؟

۷- در چه حالتی فرد دچار مطلق گرایی گروهی می شود؟

۸-فردی که دچار مطلق گرایی گروهی می شود چه ویژگی هایی دارد؟

۹-در حالت مطلق گرایی گروهی فردبه..............و...........تبدیل می شود.

۱۰-اگر در جامعه همه ی گروه ها مطلق گرا باشند چه پیش خواهد امد؟

۱۱-حالت ضعیف تر مطلق گرایی چیست؟

۱۲-نمونه ای از مطلق گرایی گروهی را درطول تاریخ بنویسید؟

۱۴-فردی که دچار تبعیت بی چون وچرا می شود چه ویژگی هایی دارد؟

۱۵-گروه هایی رامثال بزنید که دران افراد دچارشخصیت تابع می شوند چنین گروه هایی بهترین وسیله برای چه کسانی هستند؟


comment نظرات ()
آسیب های گروه(درس 6)
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠

آسیب های گروه (درس 6) 

((گروه در ارتباط خویش با جامعه مانند شمشیر دودم هستند)) یعنی:که هم می توانند نظم جامعه راتحکیم بخشندوهم ان را تخریب کنندیامیتوانندفردرابه پاسداریازارزشهای اجتماع وادارندوهماورابه فردی مخالف جامعه تبدیل کنند. 

آسیب های گروه: ۱- دوگانگی ارزشی  ۲-بیگانگی با جامعه   ۳-مطلق گرایی  ۴-تقلیدوشخصیت تابع   

الف-دوگانگی ارزشی:

فرض کنید در جامعه ای که ارزش های حاکم بر ان ارزش های دینی است فرددرگروهی عضویت داشته باشد که در ان ارزش هاش دینی رعایت نمی شود.در این صورت فرد دچار دوگانگی ارزشی می شود.   

ویژگی های این فرد عبارت اند از:                                                                                              

-نسبت به ارزش های جامعه و گروه هردو تردیدخواهد کردونوعی نفاق ودورویی دروی شکل خواهدگرفت. 

-درتصمیم گیری ها دچار تردید خواهدشد.                                                                                   

-شخصیت متزلزلی خواهد داشت.                                                                                            

-دچار افسردگی ونگرانی های شدیدی می شودیاحالت پرخاشگری از خود نشان می دهد.                  

-و... .          

ب-بیگانگی از جامعه:

فرض کنیدعضویت درگروهی که ارزش ها جامعه دران رعایت نمی شودبرای فرداهمیت فوق العاده ای بیابد تاانجاکه ارزش های گروهی رابرارزش های جامعه ترجیح دهد.دراین صورت فردباجامعه خویش بیگانه می شود.                                                                                                                                  

ویژگی های این فردعبارت اند از:                                                                                               

-نسبت به ارزش های جامعه یا بخشی از انها بی اعتقاد می شود.                                                

-در جهت برخورد با ارزش های جامعه عمل خواهد کرد.                                                                 

-به فردی نابهنجار در جامعه تبدیل خواهد شد.                                                                            

-و... .                                                                                                   

ج-مطلق گرایی گروهی:                           

حالتی را در نظر بگیرید که فرد در گروهی عضویت داردکه  آن گروه تنها ارزش های خود را درست می داند و فردنیز این اعتقاد را می پذیرد.                                                                                                 

ویژگی های این فرد عبارت اند از:                                                                                               

-انتقاد نمی پذیرد.                                                                                                                  

-در مقابل انتقاد دیگران واکنش شدید واغلب خشونت امیز نشان می دهد.                                        

-تعصب نسبت به گروه  چشم اورا بر حقایق می بندد.                                                                    

-گرایش به دیکتاتوری و اعمال زور خصوصیت شخصیتی وی می شود.                                               

-و...  .                                                                                                                                  

در حالت مطلق گرایی گروهی فرد به  عدم انعطا ف وتحجر تبدیل می شود.                                         ا

گردرجامعه همه ی گروه ها مطلق گرا باشند:                                                                              

-تضاد واختلاف ایجاد می شود.                                                                                                  

-برای حذف یکدیگر درگیری بوجود می اید.                                                                                  

-حکومت جنگل بوجود می اید.                                                                                                 

-وسرانجام همه ی منابع مادی ومعنوی جامعه نابودمی شوندیابه حکومی دیکتاتوری قوی ترین گروه تن می دهند. 

مطلق گرایی گروهی در تاریخ ثمره های تلخ بسیار داشته است.گرایشات انحرافی خوارج در صد ها سال پیش وحکومت های فاشیستی ودیکتاتوری کمونیستی دردوره ی جدیدثمره های همین مطلق گرایی گروهی بوده اند.                                                                                                                                     حالت ضعیف تر این مطلق گرایی گروه گرایی است که در ان فردمنافع گروه خودرا بر منافع جامعه ترجیح  می دهد.

د-تبعیت بی چون وچرادرگروه وایجاد شخصیت تابع:

درگروهایی که انتقاد وسوال نا بهنجار شناخته می شود فرد به جای این که با زندگی گروهی به شخصیتی مستقل و خود اگاه تبدیل شود به موجودی تابع بدون اندیشه و وسیله ای برای تحقق اهداف رهبران گروه تبدیل می شود.                                                                                                    

ویژگی های چنین فردی عبارت اند از:                                                                                         

-توانایی اندیشه را از دست می دهد.                                                                                        

-نمی تواند مستقل تصمیم بگیرد و عمل کند.                                                                              

-به شخصیتی تابع تبدیل می شود که جز تبعیت نمی تواند کاری انجام دهد.                                     

چنین افرادی بهترین وسیله برای اعمال دیکتاتوری رهبران وانجام هر گونه عمل غیر انسانی اند. گروه های خلاف کار وتبهکار وسازمان های سری ومخفی نمونه های این نوع گروه هایند.

 

 

شما دانش آموزان عزیز می توانید تنها با مطالعه ی همین جزوه  به همه ی سوالات این درس پاسخ دهید

 

نمونه سوالات این درس در بخش های بعدی همین وبلاگ موجود است

 


comment نظرات ()
نمونه سوالات درس 5
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠

نمونه سوالات درس 5

۱- مفهوم جمله ی زیررا بنویسید. ((هرفردی خودرادرایینه ی دیگران می بیند.))

۲-اگاهی از صفات و ویژگی های خود برای افراد چه اهمیتی دارد؟

۳-عضویت نوجوانان وجوانان درگروه برای ان ها چه فایده ای دارد؟

۴-ایاگروه فقط مجرایی برای اجتماعی شدن فرد می باشد؟توضیح دهید.

۵-نوجوانان وجوانان با عضویت در گروه چه مسایلی را تجربه می کنند؟

۶-افرادبر جه اساسی به گروه ها می پیوندند واز ان هاجدا می شوند؟

۷-عضویت در..............گاهی اساسی ومهمدر جهت................و..............و.............می باشد.

۸-گروه واسطه ای میان زندگی فرد در ..............وزندگی وی در................است.


comment نظرات ()
تاثیرات گروه بر فرد ( درس 5)
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠

به نام خدا

چکیده ای از مطالب درس 5

الف- شکل گیری خود آگاهی

انسان چگونه از صفات خود آگاه می شود ؟

یگی از علمای اجتماعی به این پرسش که انسان چگونه از صفات خود آگاه می شود این چنین پاسخ می دهد:

هر فردی خود را در آیینه ی دیگران می بیند و می شناسد .

اگر شما خود را فردی باهوش می دانید علاوه بر وجود خصایص زیستی و وراثتی این تلقی را در  ارتباط خود با دیگران بدست آورده اید ؛ وگرنه در صورتی که واقعا هم انسان باهوشی اگر دیگران شما را با این صفت نشناسند خود ار به این عنوان نخواهید شناخت ؛ بنا بر این اولین نکته در رابطه ی فرد و گروه تاثیر روابط با دیگران در شکل گیری خود آگاهی فرد است.

صفاتی که فرد در ارتباط با دیگرات خود را با آن می شناسد با ارزش های ویژه ای همراه اند .  کسی که باهوش شناخته می شود و خودش هم این تلقی را از خود دارد از احترام و ارزش برخوردار ا ست و انتظار چنین احترامی را نیز دارد پس نتیجه می گیریم رابطه ی فرد و گروه بر ارزش و احترام فرد و همچنین انتظارات او از دیگران تاثیر می گذارد .

انسان استعداد تغییر و تصحیح شناخت دیگران از خویش را دارد و در صورتی که خود فرد این شناخت را واقعی بداند پیامد های آن نیز واقعی خواهد بود و با لعکس   .

ب- شکل گیری جهت گیری ها

بسیار اتفاق افتاده است که فرد با عضوید در گروه جدید پیوند های خود را با گروه های دیگر گسسته است .

از این رو می توان گفت عضویت در گروه برای فرد (( جهت گیری )) خاصی را به دنبال دارد .

گروه و جوان

 اگر چه فرد در تمام مراحل زندگی در گروه زندگی می کند ولی دردوره هایی از زندگی گروه برای او اهمیت بیشتری می یابد.

یکی از این دوره ها دوره ی نوجوانی است که طی آن فرد با عضویت در گروه هایی  غیر از خانواده ،نقطه ی اتکایی  برای عمل مستقل خویش می یابد و با پذیرفتن نقش های مختلف در گروه در مسیر شکل دادن به شخصیتی متکی به خود گام بر می دارد ؛ برای پذیرفتن نقش های آینده در جامعه آماده می شود و به طور کلی با جهان اجتماعی بیرون از خانواده  بیشتر آشنا می  گردد و آنها را می آزماید .

آرمان هایی که در جوانی سر بر می آورند ، او را به سوی یافتن هم فکر و همراه و تشکیل گروه سوق می دهند .

زندگی در گروه بر اساس آرمان ها و اعتقادات خویش و فارغ از امر و نهی خانواده تجربه ای جدید ازست که جوان به آن دست می یازد .

در این مرحله عضوید در گروه گامی اساسی و مهم در جهت استقلال جوان و رشد و تکامل وی محسوب می شود .گروه واسطه ای میان زندگی فرد در خانواده و زندگی وی در جامعه است .

فرد در سنین کودکی و نوجوانی بیشتر نقش انفعالی دارد اما در دوره ی نوجوانی و جوانی فعال می شود ؛ اندیشه ها واحساس خهایی او را از درون بر می انگیزاند ؛ کشش به عمل مستقل او را به سوی افراد کم فکر و همراه فرا می خواند ؛ بنا بر این تا حد زیادی به صورت هدف دار به تشکیل گروه می پردازد. در این حالت ، گروه فقط مجرایی برای اجتماعی شدن او نیست بلکه پایگاهی است که از آن :

- جهت گیری

- برخوردو عمل می کند                                                                                                                                                               

به عبار ت دیگر فرد با زندگی گروهی به میدان رقابت ، سازش و برخورد با گروه های دیگر پا می گذارد و زندگی دراجتماع بزرگ تر را تجربه می کند .

از این مرحله به بعد فرد بر اساس عقاید ، علایق و منافع خویش به گروه ها می پیوندد ،  از آنه جدا می شود و در قالب گروه ها عمل می کند .

شما دانش آموزان عزیز می توانید تنها با مطالعه ی همین جزوه  به همه ی سوالات این درس پاسخ دهید

نمونه سوالات این درس در بخش های بعدی همین وبلاگ موجود است


comment نظرات ()
بارم بندی امتحانات نوبت اول و دوم
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠


comment نظرات ()
نمونه سوالات درس 4
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠

با توجه به کتاب و مطالب همین وبلاگ به سوالات پاسخ دهید:

1- آیا می توان در جامعه حالتی را یافت که همه ی گروه ها با هم هماهنگ باشند ؟ توضیح دهید .

2- تضاد میان گروه ها چه تاثیری در جامعه دارد ؟

3- گروه هایی را مثال بزنید که تضاد میان آنها برای جامعه زیان آور است .

4-  گروه هایی را مثال بزنید که تضاد میان آنها برای جامعه مفید  است.

5- کلی ترین (ما) که یک واحد تقریبا مستقل را تشکیل می دهد ........ نامیده می شود .

6- گروه ملت را تعریف کنید.

7- چند گروه در داخل گروه ملت تشکیل می شود ؟

8- گروه هایی که در درون گروه ملت تشکیل می شوند در چه محدوده ای می توانند فعالیت کنند؟

9- گروه هایی را نام ببرید که ارزش های آنها مقایر با ارزش های گروه ملت باشد .

10- گروه هایی را نام ببرید که هنجار های گروه ملت را زیر پا می گذارد .

11- حد هماهنگی و تعارض در جامعه را .................. مشخص می کند. 

 


comment نظرات ()
رابطه ی گروه ها با یکدیگر(درس4)
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠

چکیده ای از مطالب درس 4

رابطه ی گروه ها با یکدیگر

انسان ها در زندگی اجتماعی تنها عضو یک گروه نیستند .

مثال:

_ در خانواده عضو گروه خانواده .

_در شهر عضو گروه خوش نویسی هستند .

_ و....

درهر یک از اینها ارزش ها  والگو های عمل خاصی و جود دارد که گاهی با هم هماهنگ و گاهی با هم متضاد اند .

مثال:

_ ممکن است خانواده طالب تعدار زیادی فرزند باشد و گروه بزرگ تر (کشور) آن را مطلوب نداند .

در جامعه هیچ گاه نمی تون حالتی را یافت که در آن همه ی الگو ها با هم هماهنگ باشند ؛ بنا بر این ، همیشه حدی از تضاد میان ارزش ها والگو های عمل گروه ها وجود دارد .                                                                                        

  تضاد میان گروه ها هم می تواند مفید باشد وموجب تحول در جامعه شود و هم در جامعه درگیری ،جنگ و نابسامانی ایجاد کند .

اختلافات قومی و قبیله ای ،تضاد طبقاتی ، بر خورد های اقشار مختلف و وجود احزاب با آرمان های گوناگون نمونه هایی از تعارض های گروهی در یک جامعه اند که برخی از آنها برای بقا و رشد زیان آور و بعضی مفید اند .  

   اختلافات قومی و قبیله ای در یک جامعه وحدت ملی (وحدت گروه ملت) را از بین می برد و موجودیت گروه ملت را به خطر می اندازد ؛ در حالی که وجود احزاب مختلفبا آرمان های گوناگون برای کنترل دولتمردان و هم چنین حفظ منافع گروه های مختلف جامعه مفید خواهد بود .

گروه ملت و سایر گروه ها

امروزه ، کلی ترین «ما» که یک واحد تقریبا مستقل است ، گروه ملت نامیده می شود ؛گروهی که در داخل مرز های یک سرزمین مشخص زندگی می کنند و خود را یک ملت می شناسند و دارای یک دستگاه سیاسی مستقل است .در درون این گروه  اقشار و طبقات ، اقلیت های قومی و مذهبی ، گروه های سیاسی و اقتصادی ،انجمن های دینی ، گروه ها و فرقه های اعتقادی ، امجمن ای خیریه ، باند ها و ... شکل می گیرند .                                                                                                                                                                                     این گروه ها در محدوده ای که گروه ملت به آ نها اجازه می دهد دست به فعالیت می زنند ؛ فعالیت های خود را شکل می دهند ؛ با یکدیگر به تعارض بر می خیزند  ؛ همدیگر را حذف می کنند ؛ با یکدیگر ائتلاف می کنند و... . همراه با این  فعایت ها جامعه هم به طور مداوم اما آرام تغییر می کند .                                                                                                                                            

 ارزش های برخی از گروه ها با ارزش های ملت مغایر است :                                                                                                  

   مثال:                                                                                                                                                                                                 

   - گروه های قومی که خواهان جدا شدن و استقلال اند .

- گروه های سیاسی که می حکومت را از بین ببرند .

- و ...

نمونه  های زیر پا گذاشتن الگو های عمل پذیرفته  شده در جامعه :

- باند های رشوه بگیر در اداره های دولتی

- و ... .

گروه ملت به مقابله با این دو نوع گروه بر می خیزد و در مقابل آنها از حربه ی مجازات استفاده می کند ؛

بنا بر این حد هماهنگی و تعرض در جامعه را کلی ترین «ما» (گروه ملت ) تعیین می کند .

 

« شما دانش آموزان عزیز می توانید تنها با مطالعه ی همین وبلاگ به سوالات این درس پاسخ دهید»

«سوالات این درس در قسمت های بعدی همین وبلاگ موجود است»

 


comment نظرات ()
نمونه سوالات درس 3
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠

با توجه به کتاب و مطالب همین وبلاگ به سوالات پاسخ دهید:

1- هنجار چیست؟مثال بزنید .

2- ارزش را تعریف کنید .با مثال .

3- تفاوت بین ارزش و هنجار چیست؟


comment نظرات ()
هنجار و ارزش (درس 3)
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠

به نام خدا

چکیده ای از مطالب درس 3

هنجار ( الگوی عمل )

به رفتار هایی که فرد با عضویت در گروه باید آنها را انجام دهد و در صورت رعایت نکردن  آنها با مجازات رو به رو می شود الگو ی عمل یا هنجار گویند . 

مثال در گروه سنی:

1- سلام کردن

2- خبر گرفتن از یکدیگر

3- گفتگو و راز گویی

4- و ...

مثال در تیم فوتبال:

1- توپ را با پرتاب کردن

2- توپ را درون میدان پرتاب کردن

3- و...

 ارزش

با تداوم زندگی گروهی به تدریج امور خاصی برای همه یا بیشتر افراد گروه مهم تلقی می شود . آنها از تحقق این امور احساس خشنودی می کنند و حاضرند برای تحقق آنها گاهی جان خویش را به خطر اندازند . توهین به این امور مهم یا جلو گیری از تحقق آنها موجب ناراحتی و واکنش افراد گروه می شود .  به این امور که برای گروه اهمیت دارد ارزش های گروه گفته می شود .

مثال :

1- در تیم والیبال ، پیروزی

2- در گروه دوستی ،صداقت ،صمیمیت  و ...

3- برای مسلمانان ، یگانه پرستی

4-  و ...

فعالیت های مهم :

4-1

رفتار اعضای خانواده ،آشنایان و دوستان خود را در نظر بگیرید :

الف:برای هر یک از موارد دست کم دو الگوی عمل مشخص کنید:

1- خانواده

2- مهمانی

3- عبور و مرور در خیابان

ب: رعایت نکردن الگو های عمل برای فرد چه پیامد هایی  دارد ؟

5-1

برای هر یک از موارد زیر دست کم 2 ارزش را مشخص کنید :

1- خانواده

2- مدرسه

3- مسجد

« شما دانش آموزان عزیز می توانید تنها با مطالعه ی همین وبلاگ به سوالات این درس پاسخ دهید»

«سوالات این درس در قسمت های بعدی همین وبلاگ موجود است»


comment نظرات ()
نمونه سوالات درس 2
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠

به نام خدا

نمونه سوالات درس 2

1- چرا می گوییم انسان موجودی اجتماعی است؟

2- دیدگاه دانشمندان را نسبت به اجتماعی بودن انسان بنویسید .

3- چه عواملی انسان را به زندگی اجتماعی سوق می دهد؟

4- در چه صورتی می گوییم که انسان ها با هم تعامل اجتماعی دارند؟

5- شکل گیری ما دربین انسان ها چه وقت صورت می گیرد؟

6- چند نمونه از تلاش افراد برای بر قراری رابطه با هم را بنویسید .

7- چرا افراد در همه  دوره های زندگی در پی یافتن دوست های صمیمی اند؟

8- انسان میل ارتباط با دیگران را معمولا در چه قالبی نشان می دهد ؟

9- تعامل اجتماعی چیست؟

10- با شکل گیری تعامل اجتماعی چه اتفاقی می افتد؟ مثال بزنید.

 


comment نظرات ()
شکل گیری گروه(درس2)
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠

به نام خدا

چکیده ای از مطالب درس 2

اجتماعی بودن انسان

تلاش افراد برای بر قراری رابطه با یکدیگر واقعیتی است که همیشه و در همه جا شاهد آن هستید .

مثال:

1-  باز کردن سر صحبت در اتوبوس و مسیر رفت آمد

2-  اظهار محبت به دیگران و همدلی با آنان

3-  نگاه محبت آمیز یک یک سال خورده به یک کودک

4-  و ... .

این ها نمونه های تلاش افراد برای برقراری رابطه با یکدیگر و کوشش برای پیدا کردن دوست و هم صحبت است .

نظر دانشمندان در باره ی اجتماعی بودن انسان

دانشمندان در این زمینه به دو دسته ی فلاسفه و عالم اجتماعی تقسیم می شوند که در اینجا به نظر هر دو اشاره می کنیم :

1- فلاسفه : برخی فلاسفه در این باره می گویند :(انسان بالطبع اجتماعی است ) .

2- عالم اجتماعی: عالم اجتماعی نیز می گوید :( تلاش انسان برای بر قراری ارتباط ناشی از میل طبیعی انسان به اجتماعی زندگی کردن و تا مین نیاز های انسانی  است .

تعامل اجتماعی  

انسان با لبخندی دوستانه یا نگاهی منتظرانه و... با دیگران رابطه بر قرار می کند .اگر کسی به این اعمال پاسخی دهد می گوییم این دو نفر با هم تعامل اجتماعی دارند.

شکل گیری (  ما  )

با شکل گیری تعامل اجتماعی افراد سعی می کنند نکات مشترک و مشابهت هایی میان خود ودیگری بیابند یا آنها را تقویت کنند .

مثلا:

_ سعی می کنند احساست خود را نسبت به امور یکسان جلوه دهند.

شکل گیری گروه  

( ما ) ی تشکیل شده ممکن است بسیار سطحی و محدود باشد که در این حالت به سرعت از بین خواهد رفت . ولی هر چه  میزان  مشابهت ها و مشترکات بیشتر باشد ( ما ) ی تشکیل شده عمیق تر می شود به این ترتیب تعامل طرفین با یکدیگر تداوم می یابد .

گروه چیست ؟   

افرادی که خود را ما تلقی می کنند و به صورت نسبتا پایدار و منظم با یکدیگر تعامل دارند یک گروه را تشکیل می دهند .  

« شما دانش آموزان عزیز فقط با مطالعه ی همین جزوه می توانید به راحتی به همه ی  سوالات  این درس پاسخ دهید»

« نمونه سوالات این درس در بخش های بعدی همین وبلاگ موجود است »


comment نظرات ()
تصویر همکلاسان
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠


comment نظرات ()
دانلود pdf کتب درسی
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠

برای دانلود پی دی اف کتب درسی می تونیداینجا کلیک کنید

 


comment نظرات ()
نمونه سوالات درس 1
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠

با توجه به کتاب درسی و مطالعه ی همین وبلاگ به سوالات پاسخ دهید.

1- تفکر دوره ی جوانی و دوره ی کودکی را با هم مقایسه کنید .

2- مبنای عمل جوانان و نوجوانان برای زندگی آینده شان چیست؟

3- در چه صورت فرد در زندگی آینده ی خویش با مشکل مواجه می شود ؟ مثال بزنید.

4- چه نوع شناختی اثرات زیان بار در زندگی آینده ی جوانان خواهد داشت ؟

5- رابطه ی بین شناخت علمی و شناخت حاصل از زندگی چیست؟

 

 


comment نظرات ()
شناخت محیط اجتماعی(درس 1)
نویسنده : sadegh alavi - ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠

به نام خدا

چکیده ای ازمطالب درس 1 

جوانی و تفکر مستقل 

تفکر دوره ی جوانی با دوره ی کودکی تفاوت هایی می کند که به برخی ار آنها اشاره می کنیم :

1- در این دوره اندیشیدن به آینده یکی از اشتغالات فکری جوانان است .

2- جوان در این دوره به جهان هستی و رابطه ی خویش با آن فکر می کند.

3- و همچنین به مسائل اجتماعی و سیاسی نیز می اندیشد .

مثال :

الف)در کدام رشته به تحصیل ادامه دهم ؟

ب)راه دستیابی به شغل مو رد نظرم چیست ؟ و .....

این اندیشه ها و پاسخ پرسش هایی از این قبیل مبنای عمل جوانان برای زندگی آینده است.

نتایج شناخت نا درست از محیط اجتماعی

اگر فرد در مرحله ی نو جوانی و جوانی بدون شناخت درست از شرایط اجتماعی ، ســـــیاسی و اقتصادی جامعه ی خویش تصمیم بگیرد و دست به عمل بزند با شکست رو به رو خواهد شد .

مثال :

1- جوانان بدون شناخت درست از شرایط اجتماعی همسر انتخاب می کنند و در زندگی دچار مشکل می شوند .

شناختی ناقص که بر پایه ی احساست قرار گیرد و از واقعیت های زندگی دور باشد می تواند آثاری زیان بار در زندگی آینده جوانان داشته باشد.

انواع شناخت

الف) شناخت حاصل از زندگی (تجربی) :

با زندگی کردن در جامعه و با استفاده از تجربه ی دیگران بدست می آید .

ب) شناخت علمی :

با مطالعه ی دقیق منابع و تحقیق و جستجوی منظم بدست می آید .

مثال :

 نظریه ی دورکهیم:

اکثر مردم فکر می کنند آمار خود کشی در دوره های آشوب و جنگ و در کشور های فقیر صورت می گیرد ولی پ‍ژوهشگری به نام دورکهیم این موضوع را رد کرد و طبق تحقیقات خود گفت:(آمار خود کشی در کشور هایی بیشتر است که رفاه وآسایش در آنها  زیاد است .)

« شما دانش آموزان عزیز فقط با مطالعه ی همین جزوه می توانید به راحتی به همه ی  سوالات  این درس پاسخ دهید »

« نمونه سوالات این درس در بخش های بعدی همین وبلاگ موجود است »


comment نظرات ()